• icon

Council 1990-1991

President
Hon. Secretary
Hon. Treasurer
Mr H.S.Jolly
Mr N.K.Trivedi
Mr S.C.Dublish
Vice Presidents
Mr N.J.Nair
Mr J.G.Gupta
Members
Mr M.Madan Mohan(Hyderabad)
Mr B.B.Gaur(Mumbai)
Mr. Bharat Kumar(DG:AIR)
Mr A.S.Guin(AIR, Dirbrugarh)
Mr Om Prakash(DG:AIR)
Mr R.K.Jindal(DG:AIR)
Nominated :
Mr V.B.Pradhan(NCERT)
Mr G.R.Sehgal
(Electronics Industry)
Mr H.L.Chopra
(Electronics Industry)
Committees
Programmes
Publications
Membership
Mr J.G.Gupta, Convener
Mr P.S.Sundaram, Convener
Mr N.J.Nair, Convener
Mr V.B.Pradhan
Mr K.V.Bhima Rao
Mr Madan Mohan(Hyderbad)
Mr G.N.Hangal
Mr Bharat Kumar
Mr B.B.Gaur(Mumbai)
Mr A.B.Mathur
Mr M.N.Mehtani
Mr K.C.C.Raja(Chennai)
Mr Prem Chandra
Mr .C.S.R.Rao
Mr B.K.De(Kolkata)
Mr G.R.Sehgal
Mr H.L.Chopra
Mr R.K.Jindal(Delhi)
Mr Dublish
Mr Om Prakash(Delhi)