• icon

Previous 1998-2000

President
Mr B.K.De
Immediate Past President
Mr K.C.C.Raja
Hon. Secretary
Mr Ashok Lakhanpal
Vice Presidents
Mr R.K.GuptaMr V.K.Mehra
Hon. Treasurer
Mr R.C.Bhatnagar
Members
Mr J.G.Gupta
Mr S.R.Agarwal
Mr H.L.Chopra(Co-opted)
Mr R.D.Mishra
Mr Mahesh Chandra
Mr P.S.Sundaram(Co-opted)
Mr A.V.Swaminathan
Mr V.K.Arora
Col H.S.Shankar(Co-opted)
Mr T.N.N.Rao
Mr V.K.Aggarwal
Mr A.K.Bhatnagar
Mr M.S.Rao
Permanent Invitee
Padmashree Mr H.S.Jolly
Local Chapters
Chapter
Chairman
Hon. Secretary
Hon.Treasurer
Mumbai
Mr S.K.Khasgiwal
Mr D.S.L.Prasad
Mr D.S.Sabharanjak
Chennai
Mr N.S.Ganesan
Mr P.Murali
Mr B.Srikumar
Kolkata
Mr D.K.Bandopadhyay
Mr P.C.Sikdar
Mr S.C.Rudra
Bangalore
Mr Suresh Naik
Mr D.Murlidharan
Mr A.V.Narasiah
Hyderabad
Mr V.V.Rao
Mr E.Bhaskara Rao
Mr V.Seshagiri Rao
Ahmedabad
Mr B.B.L.Mathur
Mr Deepak Joshi
Mr J.K.Chandira
BES Committees
Committee
Chairman
Co-Chairman
BES EXPO
Mr A.V.Swaminathan
-
Continuing Education
Mr J.G.Gupta
-
Consitution & Legal
Mr V.K.Mehra
Mr B.B.Gaur
Finance & Value Added
Mr R.C.Bhatnagar
Mr V.K.Mehra
Industrial Relations
Mr V.K.Mehra
-
Infrastructure
Mr T.N.N.Rao
-
Journal
Mr H.L.Chopra
Mr V.K.Arora
Local Chapter
Mr. R.D.Mishra
Mr S.R.Aggarwal
Publication
Mr V.K.Aggarwal
Mr A.K.Bhatnagar
Seminars/Workshops &
Technical lectures
Mr Mahesh Chandra
-