• icon

Council 2008 - 2010

Position Name
President Mr. R. R. Prasad
Immediate Past President Mr. P. S. Sundaram
Past President Mr. A. S. Guin
Hon. Secretary Mr. R. Srivastava
Hon. Treasurer Mr. R. C. Bhatnagar
Vice President Mr. P. K. Singh
Vice President Mr. Ashish Bhatnagar
Member Mr. P. Mohanadoss
Member Mr. V. Appakutty
Member Mr. O. P. Bhatti
Member Mr. S. C. Khasgiwal
Member Mr. Sunil
Member Mr. Deepak Mehrotra
Member Mr. N. K. Gupta
Member Mr. R. K. Singh
Member Mr. Rajiv Sinha
Member Mr. D. S. R. B. N. H. Baba
Invitee Mr. S. R. Aggarwal
Invitee Mr. D. Ray
Invitee Mr. H. R. Singh
Co-opted member Mr. R. K. Sinha
Co-opted member Mr. Yogendra Pal
 
Location Chairman
Ahmedabad Mr. G.C.Jain
Banglore Mr. S. Jayaraman
Bhubaneshwar Mr. M. K. Rao
Chennai Mr. A. Rajagopal
Jaipur Mr. J.K. Chandira
Kolkatta G. Biswas
Mumbai Mr S C Khasgiwal
Thanjavur Mr. M. Anandan
Thiruvananthapuram Mr. C. B. Pillai