• icon

Local Chapters

The Society has 12 Local Chapters

 

 

Chapter Chairperson Hon. Secretary Hon. Treasurer Mob. No.  & Email
Ahmedabad S.K. Sinha Kamlendra Sarabhai M. H. Chaudhary 9426513961
63sinhasanjay@gmail.com
Bangalore Anil Mangalgi A. Hanumant Sanjeev K.P. 9448490241
amangalgi@yahoo.com
Bhubaneshwar L.K. Pradhan S.C. Subudhi N. Jethi 9437073498
pradhan_lk@rediffmail.com
Chennai S. Ramachandran K.V. Ramachandran P. Bhoopathy 9650869944
ramsch62@hotmail.com
Jaipur Sanjay Sethi N.K. Khandelwal M.C. Bansal 9414051254
besrajasthan@rediffmail.com
Kolkatta Ved Prakash Ved Prakash Saumitra Kumar Deb -
Hyderabad Dr. D. Ranganatham Nuli Namassivaya Sri B. Hari Singh 9440792978
rangi.d@gmail.com
Mumbai S.C. Khasgiwal A.R.Vibhute P.S. Khurana 9869047581
hitesh_sharad@yahoo.com
Thanjavur A. Chitra J. Srinivasan R. Natarajan 9443782765
besthanjavur@gmail.com
Thiruvananthapuram - - - -
Pune Ashish Bhatnagar R.K. Ranjekar Ashok Bhapker 9421053428
abroadcaster0@gmail.com
Guwahti M.S. Ansari R.C. Boro